فراخوانی ...
واژه نامه خلاقیت نسخه چاپی RSS
 • چهارشنبه 12 تیر 1392 ساعت 13:38
  واژه نامه خلاقیت

  واژه نامه خلاقیت:

  تفکر مستقل       Absolute Thinking
  تفکر انتزاعی        Abstract Thinking
  خلاقیت اتفاقی        Accidental Creativity
  به کارگرفتن راهبردها        Act on Strategies
  ناگهانی          Aha
  الگوریتم حل ابداعانه مسئله        Algorithm of Inventive Problem Solving
  تکنیک شقوق مختلف     APC Alternatives Possibilities Choices Technique  
  تشابهات قیاسی        Analogical Similarities
  تفکر قیاسی        Analogical Thinking
  انتقال قیاسی        Analogical Transfer
  خلاقیت شناسی تاریخی تحلیلی        Analytic Historical Creatology
  خلاقیت شناسی تحلیلی        Analytical Creatology
  تفکر تحلیلی        Analytical Thinking
  خلاقیت شناسی کاربردی        Applied Creatology
  الگوریتم حل ابداعانه مسئله        Ariz
  خلاقیت هنری        Article Creativity
  سنجش قابلیت های خلاقانه     Assessing Creative Abilities  
  تکنیک درهم شکستن مفروضات        Assumption Smashing Technique
  تئوری اسناد        Attibution Theory
  تکنیک فهرست خصوصیات        Attribute Listing Technique
  طراحی غیر ارادی        Automatic Drawing

  خلاقیت متعادل        Balanced Creativity
  مهندسی خلاقیت بیونیکی        Bionical Creativity Engineering
  الگوبرداری از طبیعت        Bionics
  طوفان ذهنی        Brain Storming
  تکنیک یورش فکری        Brainstorming Technique
  تکنیک یورش فکری کتبی     Brainwriting Technique  
  ساختارشکنی        Braking The Set

  مسئله شمع        Candle Problem
  تبدیل اتفاقی        Chance Permutation
  خلاقیت کودکان     Children Creativity  
  انتقال شناختی        Cognitive Transfer
  ترکیب        Combine
  تعارض متراکم        Compressed Confilict
  مدیر مفهوم        Concept Manager
  بیانیه مفهومی        Concept Statement
  موانع ادراکی        Conceptual Blockbusting
  تفکر مفهومی        Conceptual Thinking
  تفکر عینی        Concrete Thinking
  بازنگری آگاهانه        Conscious Revision
  تفکر واگرا     Convergent Thinking  
  تفکر کیهانی        Cosmic Thinking
  ابداع        Creation
  آفرینش        Creation
  توفیق در خلاقیت        Creative Achievement
  بنیاد تفکر خلاقانه        Creative Behavior Foundation
  فرهنگ خلاق     Creative Culture  
  تکنیک خواب خلاقیت        Creative Dream Technique
  انرژی خلاق        Creative Energy
  مهندسی کارآفرینی خلاق        Creative Entrepreneurship
  فهرست برخورد خلاق        Creative Hit Least
  تکنیک توهم خلاق        Creative Illusion Technique
  تخیل خلاق        Creative Imagination
  هوش خلاق         Creative Intelligence
  ذهن خلاقانه        Creative Mind
  حرکات خلاق        Creative Movement
  سازمان خلاق        Creative Organization
  تکنیک درنگ خلاق     Creative Pause Technique  
  فرد خلاق        Creative Person
  شخصیت خلاق        Creative Personality
  روش های حل خلاق مسئله        Creative Problem Solving
  گروه های حل خلاق مسئله        Creative Problem Solving Groups
  محصول خلاق        Creative Product
  گروه خلاق        Creative Team
  تکنیک های تحریک خلاقیت        Creative Tension
  دورنمای خلاقانه        Creative Vision
  خلاقیت        Creativity
  مهندسی خلاقیت        Creativity Engineering
  مهارت های افزایش خلاقیت        Creativity Enhancing Skills
  مدیریت خلاقیت        Creativity Management
  توانش خلاقیت        Creativity Potential
  فنون خلاقیت        Creativity Technics
  تکنیک های خلاقیت        Creativity Technics
  فناوری خلاقیت        Creativity Technology
  آزمون های خلاقانه        Creativity Tests
  شیوه های تفکر خلاق        Creativity Thinking
  جنبش آموزش خلاقیت        Creativity Training Movement
  خلاقیت نگاری        Creatography
  رویکرد خلاقیت شناختی        Creatological Approach
  علم خلاقیت شناسی        Creatology
  ماتریس خلاقیت شناسی        Creatology Matrix
  خلاقیت سنجی        Creatometrics
  تفکر انتقادی        Critical Thinking

  نوآوری های تنزل یابنده     Decline Innovations   
  تشریح و ارائه مسئله        Define And Represent The Problem
  درجه دگرگونی     Degree of Transformation  
  تکنیک دلفی     Delphi Technique  
  خلاقیت شناسی تاریخی توصیفی     Descriptive Historical Creatology  
  تکنیک جدل        Dialectic Technique
  نشر نوآوری ها     Diffusion of Innovations  
  قیاس مستقیم     Direct Analogy  
  ایده های مستقیم        Direct Ideas
  تفکر همگرا     Divergent Thinking  
  تکنیک    Do IT     Do IT Technique
  ایده مسلط        Dominant Idea
  تکنیک رسم علائم        Doodles Technique
  مسئله نقطه به نقطه        Dot to Dot Problems
  تکنیک رسم مشکل     Drawing Problem Technique  

  خلاقیت شناسی اقتصادی        Economical Creatology
  خلاقیت شناسی پرورشی     Educational Creatology  
  حل کارآمد مسائل        Effective Problem Solving
  تفکر هیجانی        Egocentric Thinking
  کوچک سازی و حذف        Eliminate
  تفکر خودمحور        Emotive Thinking
  تفکر تجربی     Empirical Thinking  
  تئوری برابری        Equity Theory
  خلاقیت شناسی سنجشی        Evaluational Creatology
  خلاقیت روزانه        Everyday Creativity
  مسئله نمونه        Example Problem
  موانع بیانی        Expressive Blocks
  محرک های خارجی        External Triggers

  فرآیند تحلیل عامل        Factor Analysis Process
  نوآوری های متداول شونده        Fashions Innovations
  امکان سنجی        Feasibility Study
  تکنیک استخوان ماهی        Fishbone
  ارتباط اجباری        Forced Association
  تکنیک ارتباط اجباری        Forced Association Technique
  خلاقیت شناسی آینده شناختی        Forecastal Creatology
  تکنیک ارتباط        Free Association Technique
  تثبیت کارکرد        Functional Fixity
  تفکر کارکردی        Functional Thinking
  خلاقیت و نوآوری بنیادی        Fundamental Creativity and Innovation

  مسئله پرداز کل        General Problem Solver
  تولید ایده        Generation of Idea
  نبوغ ذاتی        Genius
  شخصیت نبوغ آمیز     Genius Personality  
  نبوغ آمیز        Genius View
  خلاقیت نبوغ     Genuce Creativity  
  هدف یابی     Goal Directed  
  تکنیک گوردون    Gordon Technique  

  روش جستجوی اکتشافی        Heuristic Search Methods
  روش اکتشافی        Heuristics
  خلاقیت ویژه        High Creativity
  خلاقیت شناسی تاریخی        Historical Creatology
  خلاقیت شناسی تاریخی        Historical Creatology
  خلاقیت شناسی تاریخی هنر        Historical Creatology of Art
  خلاقیت شناسی تاریخی علم     Historical Creatology of Science  
  خلاقیت شناسی تاریخی فناوری        Historical Creatology of Technology
  مسئله کج بیل        Hoe Problem
  تفکر کل نگر        Holistic Thinking
  نمودار چطور – چطور        How – How Diagram

  ایده        Idea
  ایده یابی        Idea Finding
  پردازش ایده        Idea Process
  زمان ایده     Idea Time  
  تکنیک ایده کاتور     Ideatoon Technique  
  عوامل همسان        Identical Elements
  تعیین مسئله        Identify The Problem
  صور ذهنی        Illusion
  خیال پرور     Imaginative  
  تفکر تخیلی        Imaginative Thinking
  دوره خواب        Incubation
  تفکر خودآگاه        Incubation Thinking
  خلاقیت صنعتی        Industrial Creativity
  نوآوری     Innovation  
  چرخه زمان نوآوری        Innovation Cycle Time
  مهندسی نوآوری     Innovation Engineering  
  چرخه عمر نوآوری        Innovation Life Cycle
  مدیریت نوآوری        Innovation Management
  مدیریت نوآوری        Innovation Management
  فرآیند نوآوری        Innovation Process
  شناخت موقعیتهای نوآوری     Innovation Situation Questionnaire  
  استراتژی های نوآوری        Innovation Strategies
  خلاقیت نوآورانه        Innovative Creativity
  دوره بصیرت        Insight
  حق مالکیت ذهنی        Intelectual Property Right
  سیکل انتظار متقابل        Interpersonal Expectancy Cycle
  مسئله شهود        Intuition Problem
  ایده های شهودی        Intuitive Ideas
  تفکر شهودی     Intuitive Thinking   
  اختراع     Invention  
  صنعت اختراع     Invention Industry  
  فنون اختراع        Invention Technics
  خلاقیت اختراعی        Inventive Creativity
  سطح اختراعی بودن        Inventive Level
  گام اختراعی        Inventive Step
  تکنیک یورش فکری معکوس        Inverse Brainwriting Technique

  ذهن مدبرانه     Judicial Mind  

  انواع خلاقیت     Kind of Creativity  

  تفکر موازی        Lateral Thinking
  تفکر افقی     Lateral Thinking  
  چطور یاد بگیریم        Learning How To Learn
  تفکر دست چپی       Left Hand Thinking
  سطوح خلاقیت        Level of Creativity
  تکنیک زنجیر تراز        Leven Chain Technique
  مسئله لامپ        Lightbulb Problem
  آزمون معنی خطوط و الگوها         Lines and Patterns Meaning Test
  مرکز کنترل        Locus of Control
  تفکر منطقی        Logical Thinking
  تکنیک شکوفه نیلوفر        Lotus Bloosum Technique

  خلاقیت بزرگ        Major Creativity
  مدیریت توجه        Management of Attention
  مدیریت معنی     Management of Meaning  
  مدیریت خویشتن        Management of Self
  مدیریت اعتماد        Management of Trust
  خلاقیت شناسی مدیریتی        Managerial Creatology
  خلاقیت و نوآوری در بازاریابی        Marketing Creativity and Innovation
  تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریسی        Matrix Analysis Technique
  تکنیک تعمق        Meditation Technique
  قالب های ذهنی        Mental Stuckness
  چسبندگی ذهنی        Mental Stuckness
  کشتن ویروس های ذهنی        Mental Toolkit
  معرفت فراشناختی        Metacognition Knowledge
  تکنیک نقشه های ذهنی        Mind Maps
  تکنیک آینه های ذهنی        Mind Mirrors Technique
  قالب های ذهنی        Mind Sets
  مدیریت مدل های ذهنی        Mindset Management
  خلاقیت کوچک        Minor Creativity
  تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک    Morphological Analysis Technique  
  مسایل حرکتی        Move problems

  نظام ملی نوآوری        National Innovation System
  نیاز به کسب موفقیت        Need Achievement
  تفکر منفی        Negative Thinking
  مسئله نقاط نه گانه     Nine Dot Problem  
  تکنیک گروه اسمی        Nomial Group Technique
  تکنیک گروه اسمی        Nominal Group Techniq

  خلاقیت عینی        Objective Creativity
  استمرار یک مرحله ای        One Step Discontinuity
  آزمون شوندگان یک مرحله ای        One Step Subjects
  تفکر اجرایی        Operational Thinking
  تشخیص فرصت        Opportunity Recognition
  خلاقیت معمولی        Ordinary Creativity
  تفکر عادی        Ordinaty Thinking
  خلاقیت شناسی سازمان        Organization Creatology
  خلاقیت سازمانی        Organizational Creativity
  ابتکار        Originality

  حل مساله دونفره        Paired Problem Solving
  ایده های محافظتی        Paradigm Modifying
  ایده های اصلاحی        Paradigm Preserving
  اطلاعات اختراع     Patent Information  
  الگوسازی        Pattern Making
  به کارگیری الگو        Pattern Using
  قابلیت های ادراکی     Perceptual Abilities  
  قیاس شخصی        Personal Analogy
  خلاقیت شناسی فلسفی     Philosophical Creatology  
  تکنیک    PMI Plus Minus Intresting Technique  
  خودشکوفایی        Positive Prophency
  تکنیک    PPC      PPC Technique
  تفکر عملی        Practical Thinking
  دوره آمادگی        Preparation
  خلاقیت اولیه        Primary Creativity
  فرآیندهای اولیه تفکر     Primary Process Thinking  
  خلاقیت های فناورانه اولیه        Primary Technological Creativity
  اصل اختراع        Principles of Inventions
  قوانین احتمال گرا        Probabilistic Laws
  مسئله یابی        Problem Finding
  مشکل گرا        Problem Oriented
  ارائه مسئله        Problem Presentation
  تکنیک وارونه سازی        Problem Reversa Technique l
  حل مسئله     Problem Solving  
  بیانیه حل مسئله        Problem Solving Protocol
  گستره مسئله     Problem Space  
  خلاقیت و نوآوری در فرآیند        Process Creativity and Innovation
  خلاقیت و نوآوری فرآورده ای        Product Creativity and Innovation
  تکنیک    PICL      Product Improvement Check List Technique
  تولد مولد        Productive Thinking
  نوآوری های پیشرفت کننده     Progress Innovatios  
  تفکر پیش نگر        Projective Thinking
  خلاقیت کاذب     Pseudo Creativity  
  خلاقیت شناسی روانشناختی     Psychological Creatology  
  کاربردهای دیگر        Put to Other Uses

  حلقه های کیفیت        Quality Cycles
  شبه خلاقیت        Quasi Creativity
  فرضیه پرسش گرانه        Questioning Assumption
  گرایش پرسش گرانه     Questioning Attitude  

  مسئله اشعه     Radiation Problem  
  تداعی های اتفاقی        Random Associations
  تکنیک واژه تصادفی        Random Word Technique
  تفکر انفعالی        Reactive Thinking
  تغییر ترتیب        Rearrange
  تفکر بازآفرین        Reproductive Thinking
  تفکر بازآفرین        Reproductive Thought
  خطرپذیری خلاقیت        Risk Taking of Creativity
  تکنیک ایفای نقش        Role Playing Technique

  مهارت قیاسی مشابه        Same Analytical Skill
  تکنیک اسکمپر        Scamper Technique
  خلاقیت علمی        Scientific Creativity
  تفکر سیستمی        Scientific Thinking
  خلاقیت ثانویه     Secondary Creativity  
  فرآیندهای ثانویه تفکر        Secondary Process Thinking
  خلاقیت های فناورانه ثانویه        Secondary Technological Creativity
  خود سوالی        Self Questioning
  تکنیک شم معنی شناسی        Semantic Intuition Technique
  هدایت خودکار        Servo Mechanism
  همگرائی همزمان        Simultaneous Convergence
  تکنیک شش کلاه فکری     Six Thinking Hats Technique  
  خلاقیت شناسی روانشناختی اجتماعی        Social Psychological Creatology
  خلاقیت شناسی جامعه شناختی        Sociological Creatology
  گردش تخیلی        Speculative Excursion
  تکنیک گروه تخیلی         Speculative Excursion Technique
  ساختار خودانگیخته        Spontaneous Restructuring
  تکنیک تخته داستان        Story Board Technique
  زنجیره تداعی ها     String of Associations  
  ذهن گرا     Subjective  
  اندیشه خلاق        Subjective Creation
  خلاقیت ذهنی        Subjective Cretivity
  خلاقیت عالی        Sublime Creativity
  جایگزینی        Substitude
  سیستم پیشنهادات     Suggesting System   
  تکنیک سینکتیکس         Synectics
  تفکر ترکیبی         Synthetic Thinking

  ایده های مماسی        Tangential Ideas
  تحلیل کاری         Task Analysis
  نوآوری فناورانه         Technological Innovation
  خلاقیت فناورانه     Technological Innovation   
  نوآوری های مبتنی بر تکنولوژی         Technology Based Innovations
  اقتصاد خلاقیت و نوآوری         The Economy of Creativity & Innovation
  فلسفه خلاقیت و نوآوری     The Philosophy of Creativity & Innovation   
  جامعه شناسی خلاقیت و نوآوری         The Sociology of Creativity & Innovation
  نظریه حل مسئله ابداعی         Theory of Inventive Problem Solving
  فکرکردن درباره فکرکردن         Thinking About Thinking
  بلند فکرکردن        Thinking Aloud
  تکنیک       TKJ  TKJ Technique   
  رویارویی با وضع مبهم         Tolerance For Ambiguity
  تحمل ریسک     Tolerance For Risk   
  تصورات تبدیلی         Transformational Imagery
  تکنیک نقشه های روند         Trend Maps
  نظریه حل ابداعانه مسئله         Triz
  تشخیص دو انتخابی         Two Choice Discrimination
  استمرار دو مرحله ای         Two Step Discontinuity
  آزمون شوندگان دو مرحله ای         Two Step Subjects

  تکنیک حل مسئله ناخودآگاه     Unconcsious Problem Solving Technique   
  تفکر ناخودآگاه         Unconscious Thinking
  فهم فهمیدن         Understand Understanding

  دوره آزمایش و ارزش گذاری         Validation
  گروه مخاطره پذیر     Venture Team    
  تفکر کلامی         Verbal Thinking
  تفکر عمودی         Vertical Thinking
  تکنیک نگاه با چشم ذهن     View With Mind's Eyes Technique   
  تفکر دیداری         Visual Thinking
  تفکر دیداری        Visual Thinking

  روش های جستجو         Ways of Searching
  تکنیک چه می شود اگر؟         What If? Technique
  تکنیک چرا – چرا         Why – Why Diagram
  تکنیک چرا؟        Why? Technique  خلاقیت| اجتماعی
  نام منبع: ماهنامه کارافرین ناب
  شماره مطلب: 1556
  دفعات دیده شده: 7124 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش
مرتبط
 • مراکز کارآفرینی دانشگاه های استان تهران


  نام مرکز : مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا (س) تلفن مرکز : 02188033283 فکس مرکز : 02188033283 پست الکترونیکی رابط با دبیر خانه کاراد : MOHADE3ALAVIRAD@yahoo.com رئیس مرکز : دکتر ژیلا معماری تلفن : 02188033283 همراه : رابط با دبیر خانه کاراد : خانم جمالی …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 20 آبان 1392
 • بررسی مفهوم کارافرینی اجتماعی


  روجر. ال. مارتین Roger L.Martin سلی اوزبرگ  Sally Osverg مترجم: فاطمه فرهنگ خواه مرکز بررسی خلاقیت های اجتماعی دانشگاه استنفوردبهار 2007کــــــــــــــــارآفرینی اجتماعی رشد قابل ملاحظه ای از نظر دانش، سرمایه و توجه داشته است. اما در کنار این محبوبیت روزافزون، اطمینان کمتری در …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 27 مهر 1392
 • برگزاری کلاس های کار آفرینی در سطح مناطق شهر تهران

  برگزاری کلاس های کار آفرینی در سطح مناطق شهر تهران
  معاون توانمند سازی، کار آفرینی و مشارکت های مردمی سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از برگزاری کلاس های کار آفرینی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.
  خبر | اجتماعی | دوشنبه 14 مرداد 1392
 • افتتاح بیش از 50 کارگاه آموزشی گذر مهارتی در سطح استان تهران

  افتتاح بیش از 50 کارگاه آموزشی گذر مهارتی در سطح استان تهران
  همزمان با هفته ملی مهارت، کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای صورت گرفت
  خبر | اجتماعی | چهارشنبه 9 مرداد 1392
 • تجربه نسیم حیدر پور


  باور درونی قوی ، باورهای بیرونی را در دیگران ایجاد می کند
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 7 مرداد 1392