فراخوانی ...
کارتیمی دریچه ای برکارآفرینی نسخه چاپی RSS
 • سه‌شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 14:09
  کارتیمی دریچه ای برکارآفرینی

  مقدمهَ:

  چرا به کارگروهی نیازمندیم؟ چرا کار تیمی ابزار کار آفرینی است؟ شاید پاسخ این سؤال بدیهی به نظر برسد اما امروزه تحقیقات نشان می دهد که بعضی ملت ها با توجه به فرهنگ و پیشینه خود دارای روحیه جمع گرایی و کار تیمی بیش از دیگر ملت ها هستند. علاوه بر آن اگر بازی یک تیم واقعی مثلاً یک تیم فوتبال را مورد مداقه قرار دهیم می بینیم که آنان به خوبی با یکدیگر تلاش می کنند، در جای خود قرار دارند و به صورت مستمر در راه رسیدن به هدف از پیش تعیین شده که همان پیروزی است گام بر می دارند.

  لازم به ذکر است که اگر در صدد حل مشکلات عدیده اجتماعی به طور اعم بوده و به بهره وری سازمانی به طور اخص می اندیشیم، ترویج و به کارگیری رویکرد تیمی یک راه حل مفید و اساسی است. حتی در فعالیت هایی که به ظاهر استقلال در تصمیم گیری از اهمیت برخوردار است و مسؤولیت های فردی یک اصل عادی است، پیچیدگی و نیاز به همکاری یک امر اجتناب ناپذیر است.

  ویژگی های یک تیم پویا

  تیم عبارت است از چند عضو که دارای اهداف عملکردی مشخص و اهداف قابل تشخیص می باشند. علاوه بر این تعریف عام و البته ساده باید به تیم پویا و ویژگی های آن نیز اشاره کنیم. تیم پویا تیمی است که :

  1 ـ اهداف و مأموریت هایش به وضوح بیان می شود

  2 ـ خلاقانه عمل می کند

  3 ـ نتیجه مدار است

  4 ـ نقش ها و مسؤولیت های اعضای آن مشخص است

  5 ـ از سازماندهی خوبی برخوردار است

  6 ـ بر نقاط قوت فردی بنا می شود

  7 ـ رهبری و اعضاء از یکدیگر حمایت می کنند

  8 ـ فضای گروهی ایجاد می شود

  9 ـ ناسازگاری و تعارضات را  رفع می کند

  10 ـ به صورت باز ارتباط برقرار می کند

  11 ـ به طور مؤثر و عینی اتخاذ تصمیم می کند

  12 ـ عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می دهد

  کار تیمی همچنین راه کار مؤثری در دستیابی به بهره وری تلقی می شود. کارایی و اثربخشی که دو عنصر اساسی بهره وری را تشکیل می دهد بر اساس روش کار تیمی ارتقاء می یابد. تیم پویا با آن ویژگی هایی که برای آن برشمردیم علاوه بر هم افزایی به افزایش بهره­وری فردی و سازمانی نیز می انجامد.

  روح تیمی

  مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشانگر ارزش گذاری متفاوت آنها به گرایش های جمعی است. در آمریکا گرایش به سمت فردیت و ارزش های فردی است گرچه تلاش مدیران آمریکایی در جهت حرکت به سمت سبک مشارکتی مدیریت می باشد لیکن صاحبنظران معتقدند سال ها طول می کشد تا اکثر شرکت های امریکایی تغییرات  ناشی از سبک واقعی مشارکت را بپذیرند. آنها بر اهمیت نقش فردی و پرهیز از استفاده از قدرت برای دستیابی به اهدف و مقاصد تأکید می کنند. بالعکس ژاپنی ها برای جمع گرایی در مقابل فرد گرایی ارزش زیادی قائلند که از مصادیق آن می توان تأکید بر تعلق به سازمان و وفاداری به گروه، جهت و تکیه بر «ما» را نام برد. در این  فرهنگ از تضاد و رقابت پرهیز می شود و توافق گروهی و سازش جمعی مورد نظر می باشد.

  ویژگی های اعضای یک گروه پویا

  اعضای یک گروه پویا دارای ویژگی هایی هستند که در زیر ذکر می شود:

  1 ـ نمایش درک واقعی از نقش و توانایی های خود

  2 ـ نشان دادن قضاوت بدون غرض ورزی

  3 ـ همکاری مؤثر با سایر اعضای تیم

  4 ـ اولویت بخشی به اهداف تیمی نسبت به اهداف فردی

  5 ـ نشان دادن آمادگی برای حداکثر تلاش

  6 ـ آمادگی برای ارائه باز خورد به دیگران

  7 ـ کمک به سایر اعضا تیم در صورت لزوم

  8 ـ ارائه استانداردهای بالای تعالی

  9 ـ حمایت از تصمیم جمعی

  10 ـ توانایی متقاعد کردن دیگران

  11 ـ ایفای نقش رهبری در صورت لزوم

  12 ـ برخورد سازنده با اصلاحات انجام شده

  این اصول یک روش رهبری با ارزش ایجاد می کند. با قرار دادن و توزیع مناسب مسؤولیت در گروه، هر فرد به طور منصفانه مسؤولیت خود را به سر منزل مقصود می رساند.

  مراحل حرکت در کار تیمی

  حرکت به سمت کار تیمی از طریق طی مراحل زیر صورت می پذیرد.

  1 ـ تعیین جزء به جزء بیانیه مأموریت تیم

  2 ـ ترسیم اهداف و اولویت های تیم

  3 ـ تعیین خطوط راهنمای کلی

  4 ـ روشن ساختن نقش ها و مسؤولیت های اعضای تیم

  5 ـ شناسایی موانع

  6 ـ بهبود باز خورد همکاران

  7 ـ تعهد به رفع تعرض

  8 ـ همیاری برای خلاقیت

  9 ـ تصمیم گیری

  10 ـ رسیدن به حداکثر عملکرد در انتهای کار تیمی

  کار تیمی و ساختن یک تیم، امری زمان بر است. این کار مستلزم شکیبایی، پا فشاری و تمایل به موفقیت است. کارکردن در محیط های سازمانی نیازمند همکاری گروهی است و گروهی موفق است که به هم پیوسته و به صورت تیمی عمل کند. فرآیند ایجاد یک تیم پویا در

  چند نقطه متمرکز می شود که عبارتند از :

  1 ـ به راه افتادن

  2 ـ تلاش کردن

  3 ـ ارتقاء و پیشرفت

  4 ـ رسیدن به هدف

  5 ـ نیروی تازه ی رفتن

  6 ـ حرکت مجدد

  به عبارت ساده تر این فرآیند را می توان همانند مراحل ورزش کوه نوردی تصور کرد. وجود یک تیم کوه نوردی مستلزم برنامه ریزی، استراتژی و کار سخت و مجدانه برای  فتح یک قله است. بدیهی است نمی توان یک شبه به قله پیروزی رسید اما اگر تیم ساعی و کوشا باشد هر حرکت به سمت بالا هرچندآهسته، نشاط انگیز خواهد بود.

  ساختار مناسب کار تیمی

  کارتیمی به خلاقیت در سازمان کمک می کند لذا لازم است ساختار تیمی متضمن نیل به این هدف مدنظر مدیران سازمان ها قرار گیرد.

  سازمان بر مبنای پروژه با تلفیق سازمان مبتنی بر وظیفه، سازمان ماتریسی یا خزانه ای را بوجود می آورد.

  در ساخت ماتریسی نیروهای فعال سازمان در خرانه های تخصصی قرار می گیرند .این خزانه ها که به تبع نوع فعالیت ها و گستردگی سازمان تعیین می شوند، تحت نظر مدیر سازمان قرار دارند و از نظر سازماندهی تقریباً نوعی سازمان بر مبنای وظیفه به شمار می روند. در سازمان های دارای برنامه های کوتاه مدت و پروژه ای، مدیریت اغلب به کمک یک گروه برنامه ریزی، پروژهای مورد نظر سازمان را طراحی کرده و آنچنان برنامه ها را تنظیم می نماید که حداکثر استفاده از نیروها و امکانات سازمان به عمل آید. این ساختار مناسب ترین ساخت برای ایجاد خلاقیت و نوآوری تلقی می شود. این نوع ساخت برای اهداف ویژه از طریق تأسیس گروه های خاص برای رویارویی با مشکلات مختلف و ویژه تشکیل می شود بنابراین علاوه برآن که در مقابل تغییرات عکس العمل سریع نشان می دهد کارکنان را در مسایل سازمانی سهیم و در آنان علاقه وانگیزه ایجاد می کند.

  کارآفرینی و کارتیمی

  با توجه به مطالب گفته شده به عقیده نگارنده نباید کارآفرینی را صرفاً کاری فردی به حساب آورد. اگر خلاقیت و نوآوری را پیش زمینه کارآفرینی تلقی کنیم که مسلماً چنین نیز هست کارگروهی سنگ بنای اصلی این امر به حساب می آید. گرچه یک فرد به تنهایی می تواند کارآفرین باشد اما نباید از انرژی ذخیره شده و هم افزایی ناشی از تعامل افکار و ظرفیت های مادی و معنوی ناشی از آن غفلت ورزید بنابراین کار تیمی را می توان پنجره ای رو به کار آفرینی دانست.  مقاله| اجتماعی
  نام منبع: ماهنامه کارآفرین ناب
  شماره مطلب: 1475
  دفعات دیده شده: 2897 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش
مرتبط
 • بررسی مفهوم کارافرینی اجتماعی


  روجر. ال. مارتین Roger L.Martin سلی اوزبرگ  Sally Osverg مترجم: فاطمه فرهنگ خواه مرکز بررسی خلاقیت های اجتماعی دانشگاه استنفوردبهار 2007کــــــــــــــــارآفرینی اجتماعی رشد قابل ملاحظه ای از نظر دانش، سرمایه و توجه داشته است. اما در کنار این محبوبیت روزافزون، اطمینان کمتری در …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 27 مهر 1392
 • کارآفرینی و سابقه ان در دنیا

  کارآفرینی و سابقه ان در دنیا
  چکیده: در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 28 خرداد 1392
 • مدیریت استرس


  نویسنده: دیوید ای.وتن، کیم اس.کمرون مترجم: سیدجعفری ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت چاپ دوم: 1384 شتاب روزافزون فناوری و خلاقیت در آستانه هزاره سوم، شهرنشینی در سیطره سازمان ها و تحولات مداوم اجتماعی را به ارمغان آورده است. در این میان کسب مهارت های فردی و مدیریتی نه …
  صفحات داخلی | اجتماعی | سه‌شنبه 15 اسفند 1391
 • ام کتاب : خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی


  تالیف: حامد عبدالعلی ، مرضیه محمدپور دوستکوهی قیمت: 3000 تومان خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از موضوعاتی آینده ساز هستند که در سطوح مختلف اعم از فردی، گروهی و نیز در سازمان های کوچک و بزرگ پدیدار می شوند. لذا سازمان های امروزی به عنوان مهمترین و عام ترین مفهوم اجتماعی حاکم از …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 14 اسفند 1391
 • نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان


  نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان 1- مقدمه امروزه میزان مشارکت زنان درفعالیت های اقتصادی - اجتماعی، به یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی مبدل گردیده است . ولی حضور در بازار کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا فعالیت اقتصادی زنان رابطه مستقیمی …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 17 مرداد 1391